Πιστοποίηση προϊόντων

Αναλαμβάνουμε για εσάς να κατασκευάσουμε όλα τα απαραίτητα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για τα συστατικά  SDS και την πιστοποίηση των προϊόντων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμόTPD2 όπως και τις χημικές αναλύσεις  και πιστοποιήσεις, όπως και την δήλωση τους στην ευρωπαϊκή κοινότητα ώστε να αδειοθοτηθούν κατά  TPD2.